De van toepassing zijnde Algemene verkoopvoorwaarden treft u onderstaand aan:

Animals House
Schimmelpennick van der Oyeweg 25
2645 NB Delfgauw

KvK#: 66450012
BTW#: NL179443835B01

Telefoon: 0152575982
Mail: info@Animals House.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Animals House zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: `voorwaarden`) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Animals House worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Animals House worden bedwongen ten behoeve van door Animals House ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Animals House zijn vrijblijvend en Animals House behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Animals House, Animals House is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Animals House dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief het in Nederland geldende btw-percentage.

Animals House biedt 2 betalingsmogelijkheden. Bij het afhalen of bezorging door onze eigen bezorgdienst kunt u contant betalen bij aflevering. Bij levering door een vervoerder kunt u de bestelling door middel van vooruitbetaling (iDEAL) voldoen. Achteraf betalen is mogelijk voor klanten met account in webshop.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een aanmaning door Animals House bent u een bedrag van € 15,00 aan administratie kosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de valutadatum van de giro respectievelijk bankrekening van Animals House.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Animals House gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Animals House.

Artikel 4. Levering
De door Animals House opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Animals House u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomstig stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Animals House verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Animals House geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Animals House garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Animals House daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering, althans na dat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Animals House de keuze de betreffende producten tegen retourneren daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 30 dagen, te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering door Animals House te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuur waarde van het product wordt binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 8. Bestellingen/ communicatie
Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Animals House, dan wel tussen Animals House en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Animals House, is Animals House niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Animals House.

Artikel 9. Persoonsgegevens
Animals House zal de door u versterkte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Animals House ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Animals House ongehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Animals House kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan Animals House schriftelijk opgave doet van een adres, is Animals House gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Animals House schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Animals House.

De door Animals House geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door Animals House gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverzetbaar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden dat Animals House deze voorwaarden soepel toepast.

Indien een of meer van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Animals House in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Animals House vast te stellen nieuwe rechten toelaatbare bepaling.

Animals House is bevoegd om de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen
Bij niet nakoming van enige verplichtring uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het Rijk in Europa en binnen 1 maand nadat beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijk instantie als bevoegde te willen aanmerken.

Mocht Animals House overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim afnemer dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Animals House de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

De van toepassing zijnde Algemene verkoopvoorwaarden treft u onderstaand aan:

Animals House
Schimmelpennick van der Oyeweg 25
2645 NB Delfgauw

KvK#: 66450012
BTW#: NL179443835B01

Telefoon: 0152575982
Mail: info@Animals House.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Animals House zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: `voorwaarden`) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Animals House worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Animals House worden bedwongen ten behoeve van door Animals House ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Animals House zijn vrijblijvend en Animals House behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Animals House, Animals House is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Animals House dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief het in Nederland geldende btw-percentage.

Animals House biedt 2 betalingsmogelijkheden. Bij het afhalen of bezorging door onze eigen bezorgdienst kunt u contant betalen bij aflevering. Bij levering door een vervoerder kunt u de bestelling door middel van vooruitbetaling (iDEAL) voldoen. Achteraf betalen is mogelijk voor klanten met account in webshop.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een aanmaning door Animals House bent u een bedrag van € 15,00 aan administratie kosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de valutadatum van de giro respectievelijk bankrekening van Animals House.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Animals House gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Animals House.

Artikel 4. Levering
De door Animals House opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Animals House u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomstig stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Animals House verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Animals House geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Animals House garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Animals House daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering, althans na dat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Animals House de keuze de betreffende producten tegen retourneren daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 30 dagen, te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering door Animals House te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuur waarde van het product wordt binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 8. Bestellingen/ communicatie
Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Animals House, dan wel tussen Animals House en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Animals House, is Animals House niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Animals House.

Artikel 9. Persoonsgegevens
Animals House zal de door u versterkte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Animals House ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Animals House ongehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Animals House kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan Animals House schriftelijk opgave doet van een adres, is Animals House gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Animals House schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Animals House.

De door Animals House geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door Animals House gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverzetbaar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden dat Animals House deze voorwaarden soepel toepast.

Indien een of meer van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Animals House in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Animals House vast te stellen nieuwe rechten toelaatbare bepaling.

Animals House is bevoegd om de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen
Bij niet nakoming van enige verplichtring uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het Rijk in Europa en binnen 1 maand nadat beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijk instantie als bevoegde te willen aanmerken.

Mocht Animals House overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim afnemer dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Animals House de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Onze Topmerken

© 2014 - 2024 Webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel